O firmie

Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe "Spar-Meble" jest polsk? spó?k? jawn?, która rozpocz??a dzia?alno?? gospodarcz? 16 wrze?nia 1991r. Siedziba Firmy oraz jej zak?ad produkcyjny i pawilon wystawowy mebli kuchennych zlokalizowane s? w pobli?u granicy miasta Chojnice, przy drodze krajowej nr 240 ?wiecie Tuchola Chojnice. W?asne centrum meblowe o powierzchni u?ytkowej si?gaj?cej 4 tysi?cy metrów kwadratowych po?o?one jest na obrze?u miasta Chojnice przy wyje?dzie drogi w kierunku miasta Gda?sk.

Na pocz?tku dzia?alno?ci Firma "Spar-Meble" zatrudnia?a 10 pracowników produkcyjnych oraz dwóch pracowników biurowych i produkowa?a meble kuchenne. Po okresie rozruchu Firma postawi?a sobie za cel rozbudow? Zak?adu, która trwa do dnia dzisiejszego. W efekcie tej rozbudowy powi?kszony zosta? zak?ad produkcyjny, który zosta? wzbogacony w obrabiarki nowej generacji, nowoczesn? lini? lakiernicz?, nowe suszarnie do drewna, lini? przecierania k?ód (tartak) oraz nowoczesne magazyny sk?adowania surowców i wyrobów gotowych. Równolegle wybudowany zosta? pawilon wystawowy mebli kuchennych oraz centrum meblowe w Klawkowie k. Chojnic. Obecnie zatrudnienie w Firmie przekracza 100 pracowników.

W wyniku wykonanych inwestycji rozszerzony zosta? znacznie profil produkcji. Aktualnie przedmiotem dzia?alno?ci jest produkcja:

 - kompletów meblowych jadalnianych i sypialnianych z olchy, brzozy, d?bu oraz buka (fronty i elementy konstrukcyjne wykonane s? z drewna litego, natomiast  blaty i boki z p?yty meblowej z  doklejkami oklejonej oklein? naturaln?)

- szerokiego programu sosnowego (ponad 100 wyrobów wykonanych w so?nie naturalnej lub barwionej)

- mebli kuchennych (wykonywanych jest ok. 40 wzorów ró?nych kuchni).

Meble produkowane w Zak?adzie sprzedawane s? w wy?ej wspomnianych w?asnych pawilonach handlowych oraz przez odbiorców zlokalizowanych na terenie ca?ego kraju. We w?asnym Centrum Meblowym prowadzona jest równie? sprzeda? mebli kuchennych, tapicerowanych, systemowych i pokojowych wykonywanych przez innych producentów.

Przedsi?biorstwo "Spar-Meble" wyra?a przekonanie, ?e nabywaj?c meble naszej produkcji Klienci b?d? w pe?ni usatysfakcjonowani zarówno jako?ci? wykonania jak i cen? nabycia.