Wsparcie UE

Firma P.P.H. ,,SPAR-MEBLE” Sp.j. z siedzib? w Paw?ówku otrzyma?a dofinansowanie na realizacj? projektu pt. ,,Rozszerzenie zakresu dzia?alno?ci firmy P.P.H. ,,SPAR-MEBLE” Sp.j. w Paw?ówku poprzez wdro?enie innowacyjnej produkcji z drewna klejonego” (Umowa nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-179/09-00 z dnia 26 listopada 2010r.), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Poddzia?anie 1.1.2.: Ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa przy dofinansowaniu ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany by? w okresie od lipca 2011 do lutego 2011. W ramach przedsi?wzi?cia zakupiono innowacyjn? lini? produkcyjn? do ??czenia elementów na d?ugo??, która umo?liwi?a wdro?enie nowego rozwi?zania technologicznego oraz wprowadzenie do produkcji jednego innowacyjnego produktu tj. mebli z wykorzystaniem drewna klejonego. Dzi?ki temu zmniejszono ilo?? nieu?ytecznego materia?u drzewnego i zwi?kszono wydajno?? surowca. W ramach projektu zakupiono innowacyjn? suszarni? do drewna ze sterowni?, która równie? przyczyni?a si? do wdro?enia nowego rozwi?zania technologicznego oraz inne powi?zane maszyny: dwie prasy pneumatyczne trapezowe do klejenia drewna, pilark? tarczow? poprzeczn?, dwuwa?ow? nak?adark? do kleju i such? ?cian? lakiernicz? z kana?em wylotowym i wyrzutni? dachow?.

Projekt pryczyni? si? do stworzenia 3 nowych miejsc pracy w 2011r., a dodatkowo w 2012r. zostan? zatrudnione kolejne 2 osoby.

Ca?kowita warto?? projektu to ok. 595.000,00 z?, w tym koszty kwalifikowane wynios?y 487.551,60 z?, a dofinansowanie (50% kosztów kwalifikowanych) ; 243.775,80z?


Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.